Home - 1 - 2 - 4 - 7 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - ZOp friesemuziek.nl vindt u alle Friese muziek en films op cd en dvd. Klik op een van de letters of cijfers hier boven om een overzicht te krijgen van alle schijven met die beginletter of klik op Home om naar een verzameling bekende albums te gaan.


Getetter yn 'e earen


Getetter yn 'e earen (1998)

Getetter yn 'e earen

1 De tillefoan giet - Skoalradiokoar
2 Melle Mich en Fokje Flie - Skoalradiokoar
3 Bijke op 'e foto - Skoalradiokoar
4 Romke is in boekewjirm - Skoalradiokoar
5 De boekebus - Skoalradiokoar
6 Ik doar net - Skoalradiokoar
7 Bang - Skoalradiokoar
8 Ik bin te lyts - Skoalradiokoar
9 Troch de doar doare - Skoalradiokoar
10 De skilder - Skoalradiokoar
11 De strjitmakker - Skoalradiokoar
12 Alles kwyt - Skoalradiokoar
13 In tomme is gjin tean - Skoalradiokoar
14 Sinteklaas - Skoalradiokoar
15 Pakjes - Skoalradiokoar
16 Marsepyn en pipernút - Skoalradiokoar
17 Pinebúk - Skoalradiokoar
18 Snie - Skoalradiokoar
19 Glêd - Skoalradiokoar
20 Pake syn bonken - Skoalradiokoar
21 Skris en skras - Skoalradiokoar
22 Sinnedei - Skoalradiokoar
23 Jierdeiliet - Skoalradiokoar
24 Swaaie en draaie - Skoalradiokoar
25 Minishanty foar beukers - Skoalradiokoar
26 Túnfeest - Skoalradiokoar
27 Baaaah...!! - Skoalradiokoar
28 Yn harmony - Skoalradiokoar
29 Getetter yn 'e earen - Skoalradiokoar
30 Lucht yn 'e loft - Skoalradiokoar
31 Moatte, moatte, moatte - Skoalradiokoar
32 Bijke - Skoalradiokoar
33 Slimme wurden slaan we oer - Skoalradiokoar
34 Heit is op 'e rin - Skoalradiokoar
35 Sinne - Skoalradiokoar
36 Allinne - Skoalradiokoar
37 Swimbadfeestjes - Skoalradiokoar
38 Michael Jackson - Skoalradiokoar
39 Plantenammen - Skoalradiokoar
40 Barbekjûwe - Skoalradiokoar
41 Sneontejûn - Skoalradiokoar
42 Pyt en Annabel - Skoalradiokoar
43 De treasteleaze rein - Skoalradiokoar
44 In muzikaal ferhaal - Skoalradiokoar